Tere tulemast Viimsi Teraapiakeskusesse!

Palun tutvuge kindlasti enne teenus(t)ele tulekut meie keskuse Üldtingimustega.

Et meil kõigil oleks hea ja meeldiv kogemus!

1. ÜLDINE 
Üldtingimused sätestavad Kliendi ja Viimsi Teraapiakeskus (OÜ) vahelised õigused ja kohustused. 
1. Viimsi Teraapiakeskus osutab Klientidele erinevate loovteraapiate individuaal- ja grupi teenuseid. Meie keskuses saab käia ka vibroakustilises teraapias.
1.2. Meie keskus asub Karulaugu 13, Viimsis Forus Spordikeskuse II-korrusel.
1.3. Klient mõistab, et teraapia tulemuslikkus on individuaalne. Me ei anna, ega tohi anda, lubadusi ühegi osutatava teenuse efektiivsuse, edukuse ega paranemise prognoosi osas. Klient tutvub ise erinevate loovteraapia suundadega, nende eripäradega ning tutvub vibroakustilise teraapia puhul ka teraapia võimalike vastunäidustustega.

 

2. LEPINGUTE SÕLMIMINE, AJA BRONEERIMINE JA TEENUSE EEST TASUMINE 

2.1.Teenuse osutamise leping (mis on erinev terapeudi-kliendi vahelisest lepingust, mis sõlmitakse alates teisest kohtumisest) loetakse Viimsi Teraapiakeskuse  ja Kliendi vahel sõlmituks hetkest, mil Klient broneerib, või broneerib Klienti abistav esindaja, meie juurde teenustele vastuvõtuaja, kas telefoni teel, broneeringusüsteemi kaudu (kodulehel või Facebookis) või e-kirja teel.

2.2. Vastuvõtuaega saab broneerida kodulehel www.viimsiteraapiakeskus.ee; telefonitsi  üldnumbril +372 56829229 või e-kirja teel info@viimsiteraapiakeskus.ee.

2.3. Teenuse eest tasutakse meie Keskuses arvete alusel. Kui käite teraapiakeskuses konsultatsioonil ühekordselt, saadetakse teile arve koheselt peale külastust. Kui soovite terapeudiga kinnitada uue kohtumise aja ja alustada pikemat teraapiaprotsessi, esitakse teile teenuste eest arve uue kuu alguses. Täpsemad juhised on kirjas teraapiasuhet kirjeldavas lepingus, mis saadetakse teile peale esimest külastust ja konsultatsiooni, kui olete avaldanud soovi teraapiaprotsessi jätkata.

3. BRONEERINGU TÜHISTAMINE

 3.1.  Kui Klient ei saa broneeritud ajal meie teenust siiski kasutada ja soovib broneeritud ajast loobuda ning broneeringu tühistada, kohustub Klient broneeringu tühistama esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 24 tundi enne broneeritud aega. 

3.2. Broneeringu tühistamiseks palume kontakteeruda keskusega otse, kirjutades info@viimsiteraapiakeskus.ee või helistades/SMS +372 56829229. Ka Facebooki chat-aken on meile nähtav ja saame teie tühistamisele kiirelt reageerida.

3.2. Kui Klient ei tühista broneeringut vähemalt 24 tundi enne broneeringus Teenuse osutamiseks kokku lepitud aega ega ilmu broneeritud ajal Teenuse osutaja juurde, on Viimsi Teraapiakeskusel õigus esitada Kliendile täissummas arve vastavalt meie kodulehel nähtavale hinnakirjale.

5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Viimsi Teraapiakeskus ja Klient teevad parima võimaliku tulemuse saavutamiseks avatud ja mõistvat koostööd;

5.2.  VIIMSI TERAAPIAKESKUSEL ON ÕIGUS:

5.2.1 saada Kliendilt informatsiooni, mis on vajalik broneeritud Teenuse osutamiseks, ja edastada Kliendile Teenuse kasutamisega seotud informatsiooni;

5.2.2.  nõuda Teenuse eest õigeaegselt tasumata jätmise korral Kliendilt viivist suuruses 0,5% õigeaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest kuni Teenuse tasu täieliku tasumiseni;

5.2.3.  tühistada broneeringuid kooskõlas käesolevate Üldtingimustega;

5.2.4.  võtta vastu Kliendi ettepanekuid ja tagasisidet seoses Teenuste osutamisega;

5.2.5.  Kliendil on kohustus edastada tõest informatsiooni (sh enda eestkostetava kohta) ja asjaolusid, mis on vajalik kohaseks Teenuse osutamiseks ja mis võivad mõjutada Teenuse osutamist, sh informatsiooni tarvitatavate ravimite, eelsoodumuste, diganooside, jms kohta.

5.3.  KLIENDIL ON ÕIGUS:

5.3.1.  saada broneeritud ajal nõuetele vastavat Teenust,  Teenuse osutamiseks kohase hoolega ning kooskõlas õigusaktidega;

5.3.2.  tühistada broneeritud aeg koosõlas Üldtingimustega;

5.3.3.  esitada ettepanekuid ja anda tagasisidet Viimsi Teraapiakeskusele;

5.3.4.  pöörduda enda õiguste kaitseks järelevalveasutuste ja muude vaidlusi lahendavate asutuste poole.

6. TEENUSE OSUTAMISE ERITINGIMUSED

6.1.  Viimsi Teraapiakeskus osutab Kliendile Teenust üksnes Kliendi nõusolekul. Eeldame, et Klient on teadlikult Vastuvõtule aja broneerimisega avaldanud nõusolekut Teenuse saamiseks.

6.2 Piiratud teovõimega Kliendi seaduslikul esindajal (näiteks alaealise lapse vanemad) on õigus anda Kliendi eest teavitatud nõusolek Teenuse osutamiseks niivõrd, kuivõrd Klient ei ole võimeline ise poolt- ja vastuväiteid vastutustundlikult kaaluma. Kui piiratud teovõimega Kliendi seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselgelt Kliendi huve, võib Viimsi Teraapiakeskus koostööst loobuda.

4. BRONEERINGU TÜHISTAMINE KESKUSE POOLT JA TEENUSE OSUTAMISEST KEELDUMINE

4.1. Viimsi Teraapiakeskusel on õigus tühistada Kliendi tehtud broneering ning teha Kliendile ettepanek broneeringut muuta, kui:
4.1.1 Viimsi Teraapiakeskusele saab teatavaks, et Teenuse osutamiseks vajalik spetsialist ei ole Teenuse osutamiseks broneeritud ajal ettenägematu töökorraldusliku asjaolu tõttu, näiteks haigestumine või muudel olulistel põhjustel, võimeline broneeritud ajal Teenust osutama;
4.1.2.  Klient hilineb Vastuvõtule enam kui 15 minutit;
4.2. Viimsi Teraapiakeskus teavitab Klienti broneeringu tühistamisest, helistades Kliendile broneeringus märgitud numbril või informeerides Klienti e-kirja teel esimesel võimalusel, viidates broneeringu tühistamise alusele ja tehes Kliendile ettepaneku broneerida Teenuse kasutamiseks uus aeg.

7. VASTUTUTUS

7.1.  Viimsi Teraapiakeskus ei vastuta mistahes kahju eest, mis on tekkinud Kliendi tegevuse või tegevusetuse tulemusel, sh Kliendi poolt valeandmete esitamise või andmete esitamata jätmise tulemusel;

7.2. Viimsi Teraapiakeskus ei vastuta mistahes negatiivsete tagajärgede eest, mille võimalikkusest on Klienti enne Teenuse osutamist teavitatud ning Klient on teavitusest hoolimata andnud nõusoleku Teenuse osutamiseks. Sh palume enne pikemate protsesside algust tutvuda põhjalikult konkreetse teraapia teraapialepinguga.

KOGUTAVAD ISIKUANDMED

Viimsi Teraapiakeskus töötleb diskreetselt järgmisi Kliendi isikuandmeid:

Isiku tuvastamine: Ees- ja perekonnanimi Kasutamine: Kliendile Teenuse broneerimiseks ja Teenuse osutamiseks.

Kontaktandmed:  Telefoninumber, e-posti aadress. Kasutamine: Kliendile Teenuse broneerimiseks ja Kliendiga ühenduse võtmiseks, sh Teenusega seotud täiendavate juhiste ja instruktsioonide edastamiseks enne ja pärast Teenuse osutamist. Samuti ka edastamiseks Viimsi Teraapiakeskuse poolt kasutatavale broneeringusüsteemile edastamaks Kliendile meeldetuletusi visiidi toimumise kohta.

Terviseandmed: Suulised ja kirjalikud andmed Kliendi tervisliku seisundi kohta, sh andmed, millist arsti Klient on külastanud või soovib külastada; andmed Kliendile osutatud Teenustest ning nende Teenuste raames Kliendilt kogutud andmed; andmed Kliendi poolt tarvitatavate ravimite kohta.

 Kasutamine:  Teenuse osutamise kavandamiseks, sh haiguse või halvema seisundi ennetamiseks, eesmärgiga leevendada vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist ja heaolu. 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Viimsi Teraapiakeskus ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.

Teenuse osutaja infosüsteemi logisid säilitatakse 5 aastat. Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat.

 

KAEBUSED JA TÄHELEPANEKUD

Anname oma keskuses spetsialistidega alati endast parima, et meie kliendid tunneksid ennast hästi ja mugavalt. Meie keskuse missiooniks on pakkuda turvalist, loovat ja tervendavat keskkonda kõikides vanustes ja vajadustes inimestele.

  Siiski võib ette tulla olukordi, kus ühele osapoolele tundub, et midagi on tasakaalust väljas ja ta ei tunne ennast enam mugavalt ja hästi või ei ole Klient rahul pakutud Teenusega. Siis palume sellest meile kindlasti teada anda!

Meie keskuse terapeudid kuuluvad kõik oma erialade ühingutesse, mis jätab Kliendile alati õiguse pöörduda probleemide korral vastavate liitude eetikakomisjoni.